راهنمای اصطلاحات آماری آمارگیر نویا سیستم
صفحه ورود
صفحه ورود به صفحه ای اتلاق می شود که بازدید کننده ابتدا وارد آن شود.
بعنوان مثال فرض کنید کاربری وارد صفحه A شده و سپس صفحه B را بازدید می کند.
در این صورت صفحه A بعنوان صفحه ورود تلقی خواهد شد.
با مشاهده میزان بازدید صفحات ورود سایت خود، می توان به صفحاتی از سایت پی برد که کاربران یا موتورهای جستجوگر از قبل آن ها را می شناسند.
صفحه خروج
صفحه خروج، به صفحه ای از سایت اتلاق می شود که آخرین صفحه بازدید شده از بازدیدهای کاربر باشد.
بعنوان مثال فرض کنید کاربری وارد صفحه A شود و سپس صفحه B را بازدید کند و پس از آن صفحه C را مشاهده کند.
در اینصورت صفحه A صفحه ورود، و صفحه C صفحه خروج می باشد.
با مشاهده صفحات خروج وب سایت تان می توانید به صفحات از سایت پی برد که بیشترین احتمال دفع کاربران از سایت را دارا می باشند.
نرخ فرار کاربر
نرخ فرار کاربر، اصطلاحا به نرخی گفته می شود که کاربر تنها یک صفحه از سایت را مشاهده کند و از وب سایت خارج گردد.
از تقسیم تعداد بازدید هایی که تنها یک صفحه از سایت را مشاهده کرده اند به بازدید کل، نرخ فرار سایت مشخص خواهد شد.
فرار کاربر با خروج کاربر متفاوت می باشد.
بعنوان مثال فرض کنید کاربری وارد صفحه A شود و سپس به صفحه B برود و سپس از سایت خارج شود. در این صورت این بازدید، هیچگونه فراری نداشته چون کاربر حداقل 2 صفحه از سایت را مشاهده کرده است.
ولی صفحه B بعنوان صفحه خروج محاسبه خواهد شد.
همچنین فرض نمایید کاربری وارد صفحه A شود و سپس از سایت خارج گردد. در اینصورت صفحه A هم بعنوان صفحه خروج و هم بعنوان فرار محاسبه خواهد شد.
نرخ بازگشت کاربران
کاربر بازگشت کننده، به کاربری اتلاق می شود که قبلا وارد وب سایت شده است و پس از مدتی، مجددا وارد وب سایت شود.
نرخ کاربران جدید
کاربران جدید، نقطه مقابل بازگشت کاربران است و به کاربری اتلاق می شود که قبلا وارد سایت نشده است.
ورق خوری سایت
تعداد صفحاتی که یک کاربر از سایت، آنها را بازدید می کند، اصطلاحا ورق خوری سایت نام دارد.
بعنوان مثال فرض نمایید کاربری وارد صفحه A شود و سپس وارد صفحه B و پس از آن وارد صفحه C شود. در اینصورت این کاربر، تعداد 3 صفحه از سایت را بازدید کرده است.
به میانگین کل این آمار، اصطلاحا ورق خوری سایت گفته می شود.
زمان ماندن در صفحه
به میزان زمانی که یک کاربر بر روی یک صفحه صرف می کند اصطلاحا زمان ماندن در صفحه اتلاق می شود.
همچنین به مدت زمان صرف شده کاربر روی سایت، اصطلاحا زمان ماندن در سایت گفته می شود.
صفحات مفید
صفحه مفید، به صفحاتی از سایت اتلاق می شود که در یک روز حداقل یک بار بازدید شده اند.
با مشاهده این آمار، به کارایی صفحات سایت تان پی خواهید برد.
بعنوان مثال اگر سایت شما 200 صفحه دارد ولی فقط 50 صفحه سایت بازدید کننده دارد، این زنگ خطری برای مطالب سایت شما است.
همچنین اگر در هفته گذشته سایت شما میانگین 100 صفحه فعال داشت ولی در این هفته آمار آن به مثلا 20 رسیده است، زنگ خطری برای سایت شما است.